زبانه

زبانه ها به طور پیش فرض

Tab 1Tab 2Tab 3
Tab 1 content
Tab 2 content
Tab 3 content

زبانه عمودی

Tab 1Tab 2Tab 3
Tab 1 content
Tab 2 content
Tab 3 content

زبانه ها غیر فعال

Tab 1Tab 2Tab 3Tab 4 (disabled)Tab 5 (disabled)
Tab 1 content
Tab 2 content
Tab 3 content
Tab 4 content
Tab 5 content