کیسه مقعدی در سگ چیست و چه ضرورتی برای تخلیه آن وجود دارد؟