چگونه بیماری ها می توانند رفتار را تحت تاثیر قرار دهند؟