در چه مواقعی میتوانیم عملیات نجات پرنده را انجام دهیم؟