بیماری های مشترک انسان و گربه، بیماری اسکرچ گربه cat scratch disease